Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat VB Ambulance Hungary Kft.

1 Fogalom-meghatározások

1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (-érintett-) vonatkozó bármely információ

1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

1.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

1.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

1.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

1.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

1.10 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


2 Az adatkezelő megnevezése

Név: VB Ambulance Hungary Kft
Székhely: 1194 Budapest, Ungvár utca 16.
E-mail: info@vbambulance.com
Telefon: +36703178677

Honlap:www.vbambulance.com

3 A Szabályzat hatálya

3.1 A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a weboldal tulajdonosa és az E-mailben kapcsolatot létesítő természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

4 A szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.1 A szolgáltatáshoz szükséges adatok

Adat, Személyes adatAz adtkezelés célja
Érdeklődő neve, aki email-ben tájékoztatást kérAz Ön neve a kapcsolatfelvétel megszólításához szükséges.
TelefonSzolgáltató ezen  számon szükség esetén kezdeményez kapcsolatfelvételt vagy SMS értesítést.
LakhelyÁrajánlat kérés esetén szükséges az ár kalkulációjához.


4.1.2 Az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok). Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása

4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Amíg az E-mail-ben érdeklődő személlyel történt értékesítéssel kapcsolatos ügyintézés befejeződik.

5 Tárhely-, szerver- szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

5.1 A www.vbambulance.com weboldal üzemeltetője a VB Ambulance Hungary kft.l, akinek a tárhely szolgáltatója:
Név: MediaCenter Hungary Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588. E-mail: mediacenter@mediacenter.hu Telefon: 06 76 / 575-023 Fax: 06 76 / 575-024 Honlap: www.mediacenter.hu

6 Általános adatkezelés

6.1 Szolgáltató nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.

6.2 Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az Előfizető adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az Előfizetői szerződés teljesítése, ezen belül pedig a 4. és 5. pontokban részletesen meghatározott célok.

6.3 Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

6.3.1 Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a teljesítése során közlés vagy·bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot – nem teheti lehetővé.

6.4 Az Érdeklődő adatainak kezelése

6.4.1 Szolgáltató a következő adatokat tárolja.

6.4.1.1 Az Érdeklődő adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4-es és 5-ös pontja tartalmazza.

Név, e-mail címe, telefonszáma, lakhely
egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok.

6.4.1.4 Szolgáltató weboldalaira érkező látogatóinak adatkezelését a MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság végzi:

Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe
Adatkezelés célja: technikai műveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: 28 nap
A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására nem törekszik.

6.4.1.5 Süti kezelés

Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása során is egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén.
Használatot elősegítő sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés tájékoztató megjelenítés süti
Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik, a weboldal látogatottságának mérésére szolgál.
Részletek: www.google.com/analytics
Google adwords: reklámok megjelenítése a Szolgáltató egyes oldalain. Részletek: https://adwords.google.com/
A sütik kikapcsolhatók és törölhetők a böngészők beállításai között, ebben az esetben előfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhető el.

6.4.1.6 Levelezés: az Ügyfélszolgálat és az Ügyfelek között keletkező elektronikus és postai levelezést és a Szolgáltató Online Ügyfélszolgálatán végzett levelezést Szolgáltató a szerződés időtartama alatt tárolja.

6.4.2 A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag az érdeklődővel történő kommunikációra használja. Az érdeklődő hozzájárul az adatainak a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.4.3 Adatfeldolgozás: a Szolgáltató a szolgáltatás során a felé továbbított adatokat a 4-es pontban részletezte. A Szolgáltató domain, tárhely és egyéb szolgáltatási tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, a rögzített adatokat elsődlegesen a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.

Az Adatfeldolgozók listája:

szerver szolgáltató: MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ( 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3) szervertermében kerülnek elhelyezésre, a szerverekhez és az azon lévő adatokhoz az adatfeldolgozóknak nincs hozzáférése, a szerverekre nincs bejelentkezési jogosultsága.

6.4.4 A Szerver Szolgáltató (Médiacenter)a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:

bejövő levelek naplója: 7 nap
kimenő levelek naplója: 7 nap
webszerver használatának forgalmi napló: 7 nap 
a fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 3 hónap
tárhely commander fájlmenedzser forgalmi naplója: 1 hét
ügyfélkapu forgalmi naplója: 1 év

6.4.5 Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve az érdeklődő erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.

6.4.6 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.

6.4.7 Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott személyes adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot az érdeklődőről.

6.5 Az adatok biztonsága

6.5.1 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Érdeklődő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat.

6.5.2 Szolgáltató köteles az Érdeklődő személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

6.5.3 Az Érdeklődő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

6.5.4 A Szolgáltató köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6.5.5 A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmas jelleg, ellenálló képesség) legyen.

6.5.6 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus 10 adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6.5.7 A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7 Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

7.1.1 Az Érintett az Adatkezelőtől a 2. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

7.1.2 A Szolgáltató az Érintett

8.1.1. pont szerinti kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

7.2 Hozzáféréshez való jog

7.2.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

7.2.2 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2.3 A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.3 A helyesbítéshez való jog

7.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3.2 Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott elérhetőségekre küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld

7.4 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

7.4.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

7.4.2 Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.4.3 Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

7.4.4 Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Online Ügyfélszolgálaton vagy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

7.5 A korlátozáshoz való jog

7.5.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Előfizető vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

7.5.2 Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5.3 Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az Aadatkezelő a zárolást kérő érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

7.6 Adathordozhatósághoz való jog

7.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

7.6.2 Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.7 A tiltakozáshoz való jog

7.7.1 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7.2 A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.7.3 Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.8.1 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.9 Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség

7.9.1 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.9.2 Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.

7.9.3 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400